As a full-service electronic manufacturing services (EMS) outsourcing partner to leading OEM Companies, Sun Electronics provides services from design, prototyping to mass production. Committed to quality for all types of printed circuit boards and complex systems.

Our team of experts has extensive knowledge, quality, consistent execution, and turnkey business operations.
Build an innovative company driven by extraordinary customer insight and service, and distinguished by accountability, ownership and commitment.

Nền tảng của Sun Electronics bao gồm đạo đức làm việc chăm chỉ và triết lý tập trung vào khách hàng, được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi sau:

Cam kết liên tục vì sự thành công của khách hàng. Làm việc với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong mọi giao dịch kinh doanh.

Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao nhất và sáng tạo nhất.

Duy trì vị trí dẫn đầu ngành bằng cách dự đoán các xu hướng trong tương lai và triển khai các công nghệ tiên tiến nhất.

Thực hiện với sự chuyên nghiệp cao nhất

Why Choose Sun Electronics​